2 x WYMIANA OLEJU I 2 x SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO AUTA W PAKIECIE OLEJOWYM. JUŻ OD 1 099 zł. SPRAWDŹ

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Das WeltAuto w domenie dasweltauto.pl.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego asweltauto.pl dostępnego po adresem https://www.dasweltauto.pl oraz serwisów z nim  owiązanych w domenie dasweltauto.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Volkswagen Group Polska sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Zasadniczym celem tego Serwisu jest umożliwienie za pośrednictwem tej strony kontaktu i przekazania przez Użytkownika swoich danych osobowych wraz z zapytaniem do Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Programu Das WeltAuto.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Adres poczty elektronicznej

– oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.2. Dane osobowe

– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

1.3. Regulamin

– niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Das WeltAuto. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.dasweltauto.pl.

1.4. Serwis

– serwis internetowy Das WeltAuto należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem https://www.dasweltauto.pl.

1.5. System teleinformatyczny

– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).

1.6. Środki komunikacji elektronicznej

– rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

1.7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

1.8.  Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)– zwane inaczej „RODO” oraz obowiązujące w związku z RODO przepisy krajowe o ochronie danych osobowych.

1.9. Usługi

– usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu, w ramach którego Użytkownik nieodpłatnie uzyskuje drogą elektroniczną uzyskuje możliwość zapoznania się z serwisem oraz z działalnością i ofertą Programu Das WeltAuto, wyszukiwania ofert sprzedaży samochodów i dealerów, przesłania komunikacji – aktywny formularz (złożenie zapytania do Partnera Programu).  

1.10. Usługobiorca

– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.

1.11. Usługodawca

– Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-037), ul. Krańcowa 44, REGON: 301062169.

1.12. UŚUDE

– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

1.13. Program lub Program Das WeltAuto

- wielomarkowy program odkupu i sprzedaży samochodów używanych, działający przy salonach dealerskich marek: Volkswagen, SEAT, Škoda oraz Volkswagen Samochody Użytkowe, polegający na odkupie i sprzedaży aut używanych.

1.14. Partner lub Dealer

Autoryzowany Dealer lub Autoryzowany Partner Serwisowy Programu Das WeltAuto będący odrębnym podmiotem prawa i samodzielnym przedsiębiorcą z którym Usługodawca związany jest umową o uczestnictwo w Programie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

2.1.2. zasady korzystania z Serwisu,

2.2. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis.

2.3. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny. Informacji tych nie należy wykorzystywać w zastępstwie informacji dostępnych w autoryzowanych zakładach dealerskich lub autoryzowanych zakładach serwisowych Programu Das WeltAuto.

2.4. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty handlowej produktów prezentowanych w Programie Das WeltAuto. Zakup wszelkich produktów demonstrowanych na stronie internetowej dasweltauto.pl może nastąpić z zastrzeżeniem warunków uzgodnionych pomiędzy stronami w indywidualnej umowie sprzedaży. Usługodawca nie jest oferentem, ani stroną sprzedającą produkty prezentowane na stronie.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

3.1.1. połączenie z siecią Internet,

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

3.2. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie. Więcej informacji w zakresie korzystania z plików cookies lub innych technologii internetowych znajduje się w Polityce cookies.

3.3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności zabezpieczających w celu ich zminimalizowania.

3.4. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług.

3.5. Akceptując Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

4.1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4.2. Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.

4.3. Serwis zawiera informacje dotyczące produktów, w tym samochodów używanych różnych marek w ramach Programu Das WeltAuto. Za pośrednictwem tej strony Użytkownik może skontaktować się z nami telefonicznie i/lub za pomocą formularza e-mail. Korzystając z tej drugiej opcji, wraz z zapytaniem rolą tej strony możliwe jest przekazanie przez Użytkownika danych kontaktowych do Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Programu. Dane które są podawane są przez nas zbierane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia danej usługi. Podanie tych danych w formularzu oznacza Pani/Pana zgodę na przekazanie ich wybranemu dealerowi będącemu partnerem Programu, aby umożliwić skontaktowanie się z Panem/Panią.

4.4. Serwisu jest podzielony na następujące obszary funkcjonalne:

4.4.1. portal informacyjny, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usług:

4.4.1.1. informacje o produktach, w tym typy, modele, wersje wyposażenia samochodów, cenniki, promocje, dane techniczne,

4.4.1.2. informacje o autoryzowanych punktach sprzedaży,

4.4.1.3. informacje o autoryzowanych punktach serwisowych,

4.4.1.4. informacje o dostępnych produktach finansowych,

4.4.1.5. informacje o samochodach używanych,

4.4.1.6. informacje o dostępnych akcesoriach do samochodów,

4.4.1.7. informacje dotyczące historii samochodu,

4.4.1.8. informacje o dostępnych produktach ubezpieczeniowych,

4.4.1.9. informacje o częściach zamiennych, gwarancji i serwisie,

4.4.1.10. poradnik Das WeltAuto

4.4.1.11. informacje dotyczące korzyści z kupna używanego samochodu w Das WeltAuto

4.4.1.12. MotoBlog w Das WeltAuto

4.4.1.13. FAQ - najczęściej zadawane pytania

4.4.2. portal umożliwiający samodzielną obsługę przez Usługobiorcę, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usługi:

4.4.2.1. możliwość zwrócenia się do dealera z prośbą o wycenę i odkupienie pojazdu używanego,

4.4.2.2. możliwość wyszukania dostępnego pojazdu używanego

4.5. W celu zapytania o wycenę  odkup auta poprzez formularz internetowy za zgodą Użytkownika niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu dodatkowo i dobrowolnie adresu poczty elektronicznej, marka auta, model, przebieg, rodzaj paliwa, rok produkcji, VIN (opcjonalnie), numer rejestracyjny (oba opcjonalnie), pochodzenie auta, stan auta/uszkodzenia, cena, nazwa dealera

4.6. W celu zapytania o dostępność auta używanego poprzez formularz internetowy, za zgodą Użytkownika niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu dodatkowo i adresu poczty elektronicznej

4.7. Usługobiorca może również wyrazić dodatkowe zgody na przetwarzanie podanych przez niego Danych osobowych w celu realizacji w przyszłości działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wybranych kanałów komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę.

4.8. Wyrażenie przez Usługobiorcę ww. zgód na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych w przyszłości oraz przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę jest dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę. Pozostawiając Dane osobowe w celu realizacji Usługi uznajemy, iż Usługobiorca zgadza się na kontakt w celu udzielenia odpowiedzi zgodnie z żądaniem. Udzielona przez Usługodawcę zgoda może być w każdej chwili wycofana, niemniej wycofanie zgody uniemożliwi otrzymywanie ww. komunikatów marketingowych.

4.9. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.

4.10. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że:

4.10.1. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

4.10.2. nie naruszają one praw osób trzecich,

4.10.3. jest uprawniony do zawarcia Umowy,

4.10.4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.10.5 zapoznał się z klauzulą informacyjną udostępnioną przez Usługobiorcę momencie zapytania.

4.11. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania Danych osobowych Usługodawca podaje realizując obowiązek informacyjny na stronie Serwisu oraz w Polityce prywatności.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

5.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

5.2.1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,

5.2.2. przesyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,

5.2.3. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.

5.3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.

5.4. Niedozwolone jest Użytkownikom nie omijanie mechanizmów bezpieczeństwa ani zabezpieczeń, używanie sprzętu ani urządzeń ani uruchamiać żadnych aplikacji, które mogą uszkodzić Serwis lub zakłócić jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez modyfikację fizycznej lub logicznej struktury Strony, ani zamieszczać reklama lub wykorzystywać do celów niż wskazane w Usługach i w ppjt.4.4.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.

6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.

6.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.

6.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych.

6.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.7. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Usługodawca nie udziela gwarancji co do poprawności informacji zawartych w odnośnikach, a ich przeglądanie odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z danej Usługi tj. poprzez formularz internetowy, Usługodawca określa każdorazowo przy danej Usłudze wymagającej pozostawienia danych osobowych poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej, wskazując w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych Usługobiorców, okres przechowywania, informacje dotyczące realizacji praw.

7.2. Usługodawca w związku z UŚUDE jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy także w celu korzystania z Usługi, rozpatrzenia reklamacji dotyczącej świadczonej Usługi oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.

7.3. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług poprzez formularz internetowy za zgodą Użytkownika przez Usługodawcę jest następujący:

7.3.1.W celu zapytania o wycenę i odkup auta poprzez formularz internetowy za zgodą Użytkownika niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu dodatkowo i dobrowolnie Adresu poczty elektronicznej, marka auta, model, przebieg, rodzaj paliwa, rok produkcji, VIN (opcjonalnie), numer rejestracyjny (oba opcjonalnie), pochodzenie auta, stan auta/uszkodzenia, cena, nazwa dealera

7.3.2. W celu zapytania o dostępność auta używanego poprzez formularz internetowy, za zgodą Użytkownika niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu dodatkowo i adresu poczty elektronicznej

7.4. Dane osobowe Usługobiorcy wraz z wykonaniem Usługi przez Usługodawcę przekazywane są do Partnera w celu udzielenia odpowiedzi. Adresatem każdego zapytania w ramach wyceny, odkupu i sprzedaży jest Partner.

7.5. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.

7.6. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi określne przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7.7. Usługodawca powierza przetwarzanie Danych osobowych Usługobiorcy w niezbędnym zakresie podmiotom wskazanym w Polityce prywatności oraz właściwym obowiązku informacyjnym,a w szczególności następującym podmiotom: Arvato Polska Sp. z o.o., Zero 2 Agencja Reklamowa s.c. z siedzibą w Poznaniu, Volkswagen AG z siedzibą w Wolfsburgu (Niemcy), Isobar Polska Sp. z o.o., w zakresie celu marketingowego także Autoryzowani Dealerzy lub Autoryzowani Partnerzy Serwisowi Programu - Lista dealerów.

7.8. Podanie Danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usług, zgodnie z Regulaminem.

7.9. Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookies na stronie Serwisu oraz właściwa klauzula informacyjna dotycząca danej Usługi.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

8.1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.

8.2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8.3. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.

8.4. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

8.5. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do grafik udostępnionych w Serwisie.

8.6. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

8.7. Dostępność Strony nie oznacza udzielenia licencji ani innego prawa używania nikomu.

IX. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1. Momentem zawarcia Umowy jest moment faktycznego skorzystania z Usługi.

9.2. Umowa może być rozwiązana zarówno przez Usługobiorcę, jak i przez Usługodawcę.

9.3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego wykonania Usługi.

9.4. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w sytuacji:

9.4.1. naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

9.4.2. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,

9.4.3. wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,

9.4.4. utrudniania lub destabilizacji działania Serwisu.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

10.2. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

10.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.

10.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub Adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową)oraz przedmiot reklamacji.

10.5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.

10.6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 10.5. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

10.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 r.

11.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem https://www.dasweltauto.pl. 

11.3. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

11.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy Serwisu, z zastrzeżeniem punktu poniżej.

11.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

11.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.

11.7. W przypadku określonym w punkcie 11.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

11.8. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

11.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.